หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Powerful-life 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Powerful-life ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Powerful-life ⭐⭐⭐⭐⭐

สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ

สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ
.   หนังสือ "สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ" เล่มนี้ ได้เสนอแนะให้ท่านหัวหน้าหรือผู้นำในระดับต่างๆ ให้รู้จัก เข้าใจในตนเองถึงตนเองในงาน ในหน้าที่ จากความรับผิดชอบที่ผู้บริหารองค์กรมอบหมายให้เป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆ ในการทำงานร่วมกันกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีสันติสุข โดยมีการสร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์กรอันที่จะได้ช่วยกันสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับองค์กรด้วยการมีการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศได้ สามารถเสริมสร้างพลังคนเพื่อพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จได้ อีกทั้งยังมีความสามารถในการบริหารคนด้วยการเรียนรู้ถึงแนวทางในการบริหารงานจากหนังสือในเล่มนี้ หากมีปัญหาต่างๆ ในการทำงานก็สามารถแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจภายในขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้หากท่านเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้นก็จะทราบแนวทางในการจัดประชุม การประชุมที่ การปกครองดูแลทีมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากรในทีมงงานหรือองค์กรของท่านได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อความเป็นเลิศของผู้ที่อยากเป็นผู้นำคน อีกทั้งในสมัยนี้คนที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าคน ก็ต้องการที่จะทำประโยชน์ให้เกิดสูงสุดในองค์กร พร้อมทั้งยังต้องการความสามัคคีในการทำงานของลูกน้องด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 ไต่บันไดก้าวสู่ผู้บริหาร
บทที่ 2 จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้อย่างไร
บทที่ 3 บทบาทและอำนาจของหัวหน้า
บทที่ 4 หน้าที่กับความรับผิดชอบของหัวหน้า
บทที่ 5 แบบอย่างที่หัวหน้าควรจะกระทำ
บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร
บทที่ 7 การบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้นำ
บทที่ 8 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ
บทที่ 9 เทคนิคการทำงานเป็นทีม
บทที่ 10 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำเล่มนี้