หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดย นงลักษณ์-ประสพสุขโชคชัย-บุญดี-บุญญากิจ สำนักพิมพ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หมวดหนังสือ
การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
.   การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จัดทำเพื่อเผยแพร่สิ่งที่คณะผู้เขียนและองค์กรนำร่องทั้ง 4 องค์กร ได้เรียนรู้จากโครงการนำร่อง'การจัดการความรู้ในองค์กร'ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช บริษัทสแปนชั่น(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหลักการและทฤษฎีและส่วนที่สองอธิบายถึงประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนำร่อง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มทั้งปริมาณและคุณค่า
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเล่มนี้