หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ โดย อภิชาต-สถิตนิรามัย สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์

รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์
.   หนังสือเล่มนี้ เป็นงานที่มีส่วนผสมระหว่างรอยต่อ-จุดเชื่อมของเศรษฐศาสตร์และการเมือง และการวิพากษ์การทำงานของรัฐที่มีประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในแง่ของการรู้เท่าทันและเข้าใจระบบการเมืองที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่องสำคัญๆ อย่างเรื่องปากท้องด้วย แม้"รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์"เล่มนี้ จะเป็นหนังสือรวมบทความ แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ติดอยู่กับเงื่อนไขเวลา กล่าวคือแม้เหตุการณ์ในแต่ละเรื่องจะผ่านไปแล้ว ผู้อ่านก็ยังสามารถนำวิธีคิดจากเหตุการณ์นั้นๆ มาประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี


สารบัญ

- การเมืองของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทย
- ศักยภาพของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ศักยภาพของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (2)
- รัฐบาลใหม่กับการยกระดับขีดความสามารถทางอุตสาหกรรม
- รัฐไทยกับค่าแรงราคาถูก
- เมื่อธนาคารโลกสารภาพผิด
- ธนาคารพาณิชย์ ปลิงดูดเลือดสังคมไทย?
- 10 ปี หลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กับร่างรัฐธรรมนูญ 2550
- "ธรรมาภิบาล" กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ข้ามพ้นสองนคราประชาธิปไตย?
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์เล่มนี้