หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ อมตะนิทานชาดก-500-เรื่อง โดย ธมฺมวโรภิกขุ สำนักพิมพ์ มันตรา หมวดหนังสือ
อมตะนิทานชาดก-500-เรื่อง

อมตะนิทานชาดก-500-เรื่อง
.   ชาดก...คือเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ นิทานชาดกจึงเป็นมรดกอันล้ำค่า ที่สามารถนำข้อคิดที่ได้ไปใช้เตือนสติ เตือนใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ไมว่าจะเพศไหน วัยใด หรือประกอบอาชีพอะไรก็ล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นสารบัญ
- อปัณณกชาดก (อุบายยักษ์)
- วัณณุปถชาดก (ทะเลทรายมรณะ)
- เสริววาณิชชาดก (เหตุจองเวรของพระเทวทัตต์)
- จุลกเศรษฐีชาดก (ปัญญาพารวย)
- ตัณฑุลนาฬิชาดก (ตาบอดขายเมือง)
- เทวธรรมชาดก (กุมารน้อยเจ้าปัญญา)
- กัฏฐหาริชาดก (พระราชากับหญิงชาวบ้าน)
- คามณิชาดก (โฉมงามอสูร)
- มฑเทวชาดก (สังขารเป็นเหตุ)
- สุขวิหาวิชาดก (สุขจริงหนอ)

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน อมตะนิทานชาดก-500-เรื่องเล่มนี้