หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ฌ้าคส์-ลาก็อง-:-10-มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต โดย ชยาน์ทัต-ศุภชลาศัย สำนักพิมพ์ text 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ฌ้าคส์-ลาก็อง-:-10-มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต โดย ชยาน์ทัต-ศุภชลาศัย สำนักพิมพ์ text ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ฌ้าคส์-ลาก็อง-:-10-มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต โดย ชยาน์ทัต-ศุภชลาศัย สำนักพิมพ์ text ⭐⭐⭐⭐⭐

ฌ้าคส์-ลาก็อง-:-10-มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต

ฌ้าคส์-ลาก็อง-:-10-มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต
.   หนังสือที่มีจุดเริ่มต้นจากการพูดคุยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบรรณาธิการและผู้เขียนไปทีละประเด็น ค่อยๆ เขียนไปทีละบท เกี่ยวกับมโนทัศน์ต่างๆ ของนักจิตวิเคราะห์ฝรั่งเศสท่านนี้ ถ่ายทอดออกมาได้ 10 มโนทัศน์ โดยผู้เขียนได้นำทฤษฎีที่มีความเป็นนามธรรมสูง มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีและมีความเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้น
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ฌ้าคส์-ลาก็อง-:-10-มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิตเล่มนี้