หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ Super-E.Q.-ความสุข-&-ความสำเร็จสร้างได้ด้วยหัวใจ-(ฉบับปรับปรุง) โดย กร-ศิริโชควัฒนา สำนักพิมพ์ get-idea หมวดหนังสือ
Super-E.Q.-ความสุข-&-ความสำเร็จสร้างได้ด้วยหัวใจ-(ฉบับปรับปรุง)

Super-E.Q.-ความสุข-&-ความสำเร็จสร้างได้ด้วยหัวใจ-(ฉบับปรับปรุง)
.   หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของ E.Q. และคำแนะนำดีๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการบริหารอารมณ์ เพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ใจกว้าง รับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติและไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ สามารถปรับมุมมองความคิดและมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มีความสุขง่าย เกิดความทุกข์ได้ยาก และตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง


สารบัญ

ความหมายของ E.Q.
- E.Q. คืออะไร
- E.Q. กับ I.Q.
ฯลฯ

E.Q. กับการทำงาน
- มองโลกในแง่ดี : จุดเริ่มต้นของความสุขในการทำงาน
- E.Q. สำหรับผู้บริหาร
ฯลฯ

หลักการบริหารอารมณ์อย่างฉลาด
- เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
- หาข้อดีของตัวเองให้เจอ
ฯลฯ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี E.Q. สูง
- เปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่
- ปรับนิสัยการกินของลูก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน Super-E.Q.-ความสุข-&-ความสำเร็จสร้างได้ด้วยหัวใจ-(ฉบับปรับปรุง)เล่มนี้